E-mail: anna.bankowska@sejm.pl | Tel: (52) 322-33-67

Anna Bańkowska TV

Podsumowanie działań w sprawie przywrócenia świadczeń pielegnacyjnych

Najbardziej boli, kiedy w sposób nieuprawniony dyskredytuje się działania, które człowiek podejmuje w celu załatwienia konkretnej sprawy na rzecz innych. Aby uniknąć kolejnych dla mnie przykrych stwierdzeń informuję o podjętych działaniach indywidualnych, jak i wespół z Panem posłem Tomaszewskim i pozostałymi posłami z klubu Sojusz Lewicy Demokratycznej. I tak:

Sojusz Lewicy Demokratycznej od 2012 r. (kiedy pojawił się rządowy projekt ustawy w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych) krytykował i konsekwentnie głosował przeciwko zmianom prowadzącym do pozbawienia od 1 lipca 2013 r. kilkuset tysięcy osób prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

07.11.2012 – stanowisko klubu SLD podczas obrad plenarnych Sejmu.
Stwierdziłam m.in., że Sojusz nie będzie popierał proponowanej zmiany przepisów w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych. Przypomniałam, że już obecnie państwo niewiele robi na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, a proponowane zmiany jeszcze tę pomoc ograniczą.

Projekt stanowi kolejne źródło oszczędności środków przeznaczanych na politykę społeczną oraz jest formą ucieczki państwa od odpowiedzialności za los ludzi, którzy wymagają szczególnej, często całodobowej, opieki.

19.03.2013 – konferencja prasowa w Sejmie RP
Wspólnie z posłem Tadeuszem Tomaszewskim proponowaliśmy, aby kwotę zasiłku pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2014 r. podnieść do wysokości 200 zł., natomiast od 2015 r. przeprowadzać coroczną waloryzację tego świadczenia.

Podczas konferencji zwróciliśmy także uwagę, że opieka nad ludźmi w dojrzałym wieku od lat należy do najbardziej zaniedbanych dziedzin z zakresu polityki społecznej. W praktyce opiekę nad seniorami sprawują ich rodziny, które często ze względu na wiek lub konieczność pracy mają trudności wypełniać to zadanie.

22.03.2013interpelacja poselska nr 16611 w sprawie nowych kryteriów ustawowych dla osób wnioskujących o specjalny zasiłek opiekuńczy.

18.04.2013 – Pierwsza w historii Sejmu debata na temat sytuacji osób starszych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem osób niesamodzielnych wymagających opieki  

„Ze względu na fakt nieuchronnego starzenia się naszego społeczeństwa już dziś występuje potrzeba reorganizacji polityki państwa, aby w większym stopniu uwzględniać problemy tej grupy społecznej. Tego zadania nie można odkładać na czas lepszej koniunktury gospodarczej” – mówiłam w trakcie kilku godzinnej debaty.

13.05.2013 – Konferencja prasowa w Bydgoszczy
Sojusz Lewicy Demokratycznej dostrzegając niedostateczne zainteresowanie rządzących problemami osób starszych (w szczególności niesamodzielnych) podejmuje różne działania mające na celu poprawę ich sytuacji poprzez szereg propozycji legislacyjnych w Sejmie oraz praktyczne działania w regionie. Zaprezentowałam m.in.  liczne propozycje legislacyjne w tym zakresie.

24.05.2013 – moje pytanie w sprawach bieżących w Sejmie RP
Stwierdziłam m.in., że SLD nie zgadza się z propozycjami rządu w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych, uważamy je za niesłuszne i nieuzasadnione społecznie, a nawet moralnie wobec osób niepełnosprawnych.

15.07.2013 – SLD zapowiada interwencję w Trybunale Konstytucyjnym
„Dobrze, że Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący niezgodności tej ustawy z zasadą zaufania do państwa i prawa oraz zasadą ochrony praw nabytych, m.in. przez wprowadzenie kryterium dochodowego. Klub SLD w miesiącu lipcu br. wystosuje do Trybunału Konstytucyjnego pismo z prośbą o pilne rozstrzygniecie w tej sprawie”.

„Ponadto planujemy przygotować wniosek do Trybunału zaskarżający konieczność zwolnienia się z pracy przez opiekuna osoby niesamodzielnej. Po jego przygotowaniu będziemy musieli zebrać podpisy innych klubów, gdyż liczba posłów SLD jest niewystarczająca do tego typu inicjatywy. Mamy nadzieję, że ta akcja się powiedzie.”

25.07.2013 - członkowie Klubu Poselskiego SLD podpisali się pod listem do Andrzeja Rzeplińskiego - Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w którym domagają się przyspieszenia procedowania wniosku Rzecznika Praw Obywatelski dotyczącego świadczeń pielęgnacyjnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

1.08.2013 – w imieniu klubu SLD złożyłam projekt ustawy przywracający przepisy dotyczące świadczeń pielęgnacyjnych, które obowiązywały do 30 czerwca br. 

23.08.2013 - Sojusz Lewicy Demokratycznej złożył wniosek o uzupełnienie porządku obrad Sejmu RP o pierwsze czytanie poselskiego projektu o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (autorstwa SLD), który pozwoli zmienić wprowadzone w lipcu 2013 r. niekorzystne przepisy.

27.08.2013kolejna konferencja prasowa w Sejmie RP.

12.09.2013 – Podczas Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przedstawiono informację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o realizacji świadczeń rodzinnych w 2012 r. W trakcie dyskusji posłowie SLD zwrócili uwagę na problem trudnych do spełnienia kryteriów uprawniających do poszczególnych świadczeń (szczególnie bardzo niskich progów dochodowych), jak również dopytywali o plany rządu wobec świadczeń pielęgnacyjnych.

16.10.2013interpelacja nr 21818 poselska w sprawie informacji o zapowiadanym przywróceniu świadczeń pielęgnacyjnych (od 2014 r.).

Wykorzystaliśmy wszystkie możliwe formy interwencji poselskiej o zmianę niekorzystnych dla opiekunów osób niepełnosprawnych przepisów. 

Anna Bańkowska
Bydgoszcz, 18.12.2013 r.