E-mail: anna.bankowska@sejm.pl | Tel: (52) 322-33-67

Anna Bańkowska TV

„Czy rząd zaszkodzi niepełnosprawnym pracownikom?”

„Czy rząd zaszkodzi niepełnosprawnym pracownikom?”- pod takim tytułem odbyła się dziś w Bydgoszczy konferencja prasował poseł Anny Bańkowskiej oraz Piotra Holki – członka Rady Wojewódzkiej POPON i pracodawcy zatrudniającego kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych. 

Ogłoszona przez rząd 18 września br. ustawa okołobudżetowa wprowadza rewolucyjne zmiany w systemie dofinansowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Od stycznia 2014 r. wysokość dofinansowania do wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w zakładach pracy chronionej (ZPCH) będzie w większości przypadków znacznie mniejsza i taka sama, jak dla pracodawców z tzw. otwartego rynku pracy. 

Zakłady Pracy Chronionej są głównym miejscem zatrudniania osób niepełnosprawnych. Permanentne obniżanie dofinansowania wynagrodzeń zakładów pracy chronionej źle służy tym zakładom i grozi ich upadłością. Destabilizuje to sytuację osób niepełnosprawnych, żyją oni w wielkiej niepewności o swoje miejsca pracy.”- komentuje sytuację poseł Anna Bańkowska.

Posłanka Sojuszu Lewicy Demokratycznej podkreślała, że wbrew powszechnej opinii nie każda osoba niepełnosprawna ma prawo do renty. Często świadczenie musi zostać wypracowane, a miejscem do tego przystosowanym są właśnie zakłady pracy chronionej. 

Piotr Holka, właściciel bydgoskiej firmy HOLKAP zatrudnia kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorca podkreślał, jak ważne dla osób niepełnosprawnych jest zaistnienie na rynku pracy. Jest to szansa na aktywne uczestniczenie w zyciu społecznym. "Te osoby nie chcą być traktowane inaczej, oni chcą pracować, pomimo, że jest to dla nich nie lada wysiłek."- mówił.

Pracodawca podkreślał, że zatrudnienie osób niepelnosrawnych wiąże się z koniecznością dostosowania zakładu pracy wymogów architektonicznych, a także szczególnych stanowisk pracy. Zwrócił również uwagę, że wydajność pracownika niepełnosprawnego jest siłą rzeczy niższa niż osoby zdrowej. "Takie osoby muszą mieć przerwę na wzięcie leków, które ich przytłumiają, dopiero po kilku godzinach odzyskują pełnię sił do pracy" - opowiadał bydgoski przedsiębiorca. Jego zdaniem proponowane przez rząd zmiany spowodują upadek wielu małych i średnich przedsiębiorstw dających pracę osobom niepełnosprawnym.

Fakty na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce:
- niski wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w Unii Europejskiej pracuje 5 na 10 osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo, w Polsce tylko 2 na 10
- niski współczynnik aktywności zawodowej współczynnik aktywności zawodowej ON w Polsce wynosi zaledwie 26,4%, wskaźnik zatrudnienia - 22,3%, stopa bezrobocia - 15,5% wskaźniki te dla osób sprawnych w wieku produkcyjnym wynosiły odpowiednio 76,7%; 69,2%; 9,7%.

Od 2011 r. następuje sukcesywny spadek zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZPCH

Konsekwencje wprowadzenie zapisów ustawy okołobudżetowej w obecnym kształcie:
- obniżka wpływów (strata) z tytułu dofinansowań na przykładzie umiarkowanego i lekkiego stopnia niepełnosprawności
- pogorszenie sytuacji ekonomicznej firm ze względu na nieopłacalność długoterminownych kontraktów zawieranych w innej sytuacji prawnej, bardzo często na podstawie prawa zamówień publicznych.
- możliwa likwidacja miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych
- koszty społeczne wprowadzonych zmian niewspółmiernie wysokie do potencjalnych korzyści z tytułu oszczędności na obniżonych dofinansowaniach (likwidacja miejsc pracy, niższe wpływy do budżetu, ZUS, konieczność wypłaty zasiłków dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych,  które w dłuższej perspektywie mogą stać się beneficjentami pomocy społecznej)

W ostatnich tygodniach Zarząd Krajowy POPON oraz członkowie rad wojewódzkich POPON zorganizowali cykl spotkań z parlamentarzystami w sprawie projektu tzw. ustawy okołobudżetowej, który niekorzystnie wpłynie na sytuację niepełnosprawnych pracowników (więcej). 

Bydgoszcz, 21.10.2013 r.
Paweł Kalinowski
Biuro Poselskie